Learnership opportunity x20

0 Comments

LANGEBERG LOCAL MUNICIPALITY

The Langeberg Municipality (Western Cape Province) serves the towns Ashton, Robertson, Montagu, Bonnievale and McGregor in the picturesque Breede River Valley/Klein Karoo area, where people still live close to nature. Applications are hereby invited from persons with the necessary qualifications and experience for appointment in the following positions:

DIRECTORATE CORPORATE SERVICES

PEACE OFFICER TRAINING OPPORTUNITY FOR UNEMPLOYED YOUTH IN LANGEBERG MUNICIPAL AREA (WC026)
X20

Background:
Langeberg Municipality in collaboration with Western Cape Department of Community Safety is proud to present skills development opportunities for unemployed youth, permanently residing in the Langeberg municipal areas (WC026)
EPWP Stipends for 20 days per month, strictly shift workers

Basic Requirements:
 Aged between 18 – 35 years
 Grade 12
 Valid driver’s license
 Clear/ No criminal record
 Must be physically & medically fit

Interested applicants should apply using the prescribed application form obtainable from the Municipal website: www.langeberg.gov.za or from the HR department and libraries during normal working hours (08:00 – 16:30). For any enquiries contact Mr Theuns Carstens at 023 615 8035 or at tcarstens@langeberg.gov.za

Closing date: 8 December 2020 at 12:00.

Application form accompanied by a comprehensive curriculum vitae and certified copies of qualifications, driver’s license and identity document (not older than three months) must be submitted to the Municipal Manager at Postal Address: Private Bag X2, Ashton, 6715; E-mail: tcarstens@langeberg.gov.za; Fax: (023) 615 1563.

Further information is available from the Manager: Human Resources at Tel (023) 615 8035 during normal office hours.

NB: Canvassing of Council members or any member of the Appointment Committee will immediately disqualify applicants. The Municipality is bound by the principles of affirmative action as set out in its Employment Equity Plan. Applicants that have not received any feedback by 31 March 2021 must accept that their applications were unsuccessful. CV’s will not be returned. No application will be considered if an application form is not completed. The application form is on the website (www.langeberg.gov.za) and at all municipal offices available. The Municipality have the right not to make an appointment. No late applications will be accepted. All successful candidates’ appointments are subject to verification of qualifications and criminal records

AWJ Everson
Acting Municipal Manager

Municipal Offices
Private Bag X2
ASHTON 6715

LANGEBERG LOCAL MUNICIPALITY

Die Langeberg Munisipaliteit (Wes Kaap Provinsie) bedien die dorpe Ashton, Robertson, Montagu, Bonnievale en McGregor in die skilderagtige Breëriviervallei/Klein Karoogebied, waar mense nog na aan die natuur leef. Aansoeke word hiermee ingewag van persone wat oor die nodige kwalifikasies en ondervinding beskik vir aanstelling in die onderstaande poste:

DIREKTORAAT KORPORATIEWE DIENSTE

VREDESBEAMPTE OPLEIDINGS GELEENTHEID VIR WERKLOSE JEUG IN LANGEBERG MUNISIPALE AREA (WC026)
X20

Agtergrond:
Langeberg Munisipaliteit in samewerking met die Wes Kaapse Departement van Gemeenskap Veiligheid is trots om vaardigheids ontwikkelingsgeleenthede vir werklose jeug, permanent woonagtig in die Langeberg munisipale areas (WC026) te skep
EPWP Stipends vir 20 dae per maand, slegs vir skofwerkers

Basiese Vereistes:
 Ouderdom tussen 18 – 35 jaar
 Graad 12
 Geldige bestuurdersders lisensie
 Skoon / Geen kriminele rekord
 Moet fisies en medies gesond wees

Geintereseerde aansoekers moet asb op die voorsgeskrewe aansoek vorm verkrygbaar van die Munisipale webwerf: www.langeberg.gov.za of van die MH departement en biblioteek gedurende normale werksure (08:00 – 16:30). Vir enige navrae, kontak Mnr Theuns Carstens by 023 615 8035 of by tcarstens@langeberg.gov.za

Sluitingsdatum: 8 Desember 2020 om 12:00.

Aansoekvorm met aangehegte volledige curriculum vitae en gesertifiseerde kopieë van kwalifikasies, bestuurderslisensie en identiteitsdokument (nie ouer as drie maande) moet gestuur word na Ashton Kantoor by Posadres: Privaatsak X2, Ashton, 6715; E-pos: tcarstens@langeberg.gov.za; Faks: (023) 615 1563.

Verdere inligting is beskikbaar by die Bestuurder: Menslike Hulpbronne by Ashton Kantoor, Tel (023) 615 8035 tydens normale kantoorure.

NB: Gunswerwing by Raadslede of enige lid van die Aanstellingskomitee sal aansoekers onmiddellik diskwalifiseer. Die Munisipaliteit is gebonde aan die beginsels van regstellende optrede soos uiteengesit in sy Diensbillikheidsplan. Aansoekers wat teen 31 Maart 2021 nog geen terugvoer ontvang het nie, moet aanvaar dat hulle aansoeke nie geslaag het nie. CV’s sal nie terugbesorg word nie. Geen aansoek sal oorweeg word as ‘n aansoekvorm nie voltooi is nie. Die aansoekvorm is op die webwerf (www.langeberg.gov.za) en by alle munisipale kantore beskikbaar. Die Munisipaliteit behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie. Geen laat aansoeke sal aanvaar word nie. Alle suksesvolle kandidate se aanstellings is onderhewig aan die verifikasie van kwalifikasies en kriminele rekords.

AWJ Everson
Waarnemende Munisipale Bestuurder

Munisipale kantore
Privaatsak X2
ASHTON 67 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!